Aktualności
2019-02-15 Przedkonferencyjne Warsztaty Superwizyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedkonferencyjnych warsztatach superwizyjnych, które odbędą się w terminie 5.04.2019r., na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu.

czytaj więcej
2018-02-14 Trzeci komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie przypominamy, w odniesieniu do komunikatu drugiego, z 17 stycznia 2018r., by osoby, które zamierzają uzyskać tytuł specjalisty psychoseksuologa w drodze uznania dotychczasowego dorobku zgłaszały chęć skorzystania z tej możliwości.

czytaj więcej
2018-01-17 Drugi komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Oprzejmie informujemy, że Zespól ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii opracował roboczy program specjalizacji w zakresie psychoseksuologii.

czytaj więcej
2017-12-18 Pierwszy komunikatu na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Zarząd Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego informuje, że jego członkowie (prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Maria Beisert i dr Filip Szumski)  biorą udział w pracach związanych z regulacją zawodu psychoseksuologa.

czytaj więcej
2017-05-06 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie leczenia przestępców seksualnych

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 03.03.2017r

czytaj więcej
2017-03-06 Zarząd PTS podjął uchwałę na temat nadawania certyfikatu seksuologa klinicznego

osobom z wyższym wykształceniem nie będącym lekarzami ani psychologami.

czytaj więcej
2016-11-07 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z dnia 4.11.2016r

czytaj więcej
Konferencje

2019-04-23 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTS pt. "Seksuologia współczesna"

czytaj więcej

2018-11-09 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, część III

czytaj więcej

2018-05-25 Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

2017-08-28 Konferencja Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego, cz II

czytaj więcej
Polecamy

Piąty komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie informujemy, że jest już możliwe ubieganie się o tytuł zawodowy psychoseksuologa. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.599) istnieją dwa sposoby uzyskania tytułu psychoseksuologa:

 1. Ukończenie, w ramach kształcenia podyplomowego, jednolitego szkolenia specjalizacyjnego (trwającego 4 lata) a następnie zdanie egzaminu specjalizacyjnego

 2. Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia z zakresu psychoseksuologii a następnie zdanie egzaminu specjalizacyjnego

Poniżej opisane są aktualne możliwości realizacji obu tych ścieżek.

Ad. I.

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoseksuologii.

Ilość miejsc szkoleniowych: 16.

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

Od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (postępowanie kwalifikacyjne po złożeniu wniosku trwa od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

 • założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w celu dokonywania czynności w tym systemie,
 • potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się do pok. 268 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

wraz z wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.

Wymagane dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego:

 1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK,
 2. załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
  1. dyplomu ukończenia studiów wyższych,

  2. dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego (np. zaświadczenie o zatrudnieniu),

  3. dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,

  4. zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów oraz postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

Ad. II.

Kryteria uznawania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii zostały zatwierdzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i konsultanta krajowego w dziedzinie seksuologii (znajdują się one w załączeniu do niniejszej wiadomości).

Uznanie dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii pozwala przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego i uzyskać tytuł psychoseksuologa bez ukończenia 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego.

Jeden z wariantów kryteriów uznania dorobku zakłada, że mogą je uzyskać osoby które są psychologami, uzyskały wcześniej certyfikat seksuologa klinicznego PTS i prowadzą udokumentowana działalność kliniczną w obszarze psychoseksuologii w ciągu ostatnich pięciu lat. ZG PTS zachęca wszystkie osoby legitymujące się certyfikatem seksuologa klinicznego PTS do skorzystania z tej drogi. W tym celu należy złożyć, za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wniosek do Ministra Zdrowia o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia. Wnioski te są przekazywane do zaopiniowania Zespołowi Ekspertów. Po zaopiniowaniu wnioski kierowane są do Ministra Zdrowia, który wydaje decyzję o uznaniu dorobku. Decyzja ta umożliwia zarejestrowanie się na egzamin specjalizacyjny a następnie przystąpienie do niego.

Osoby zainteresowane uzyskanie decyzji o uznaniu dorobku powinny:

 1. Ściągnąć ze strony CMKP (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty/) i wypełnić wniosek oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Dołączyć do wniosku:
  1. Kopię dyplomu 5-letnich studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia (lub łącznie kopie dyplomów studiów licencjackich na kierunku psychologia i magisterskich uzupełniających na kierunku psychologia).

  2. Kopię certyfikatu seksuologa klinicznego PTS

  3. Kopie dokumentów złożonych przy ubieganiu się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS (osoby nie posiadające własnej kopi tych dokumentów, które uzyskały certyfikat w ciągu ostatnich 12 lat, mogą uzyskać kopie swoich dokumentów od prof. Marii Beisert).

  4. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności klinicznej w obszarze psychoseksuologii w ciągu ostatnich pięciu lat

 3. Wysłać komplet dokumentów do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Dział Uznawania Kwalifikacji, 01-826 Warszawa, ul. Kleczewska 61/63

Załącznik:

Kryteria uznawania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii