OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA SEKSUOLOGICZNEGO W SPRAWIE WYSTĄPIENIA DRA MARCUSA EVANSA I DR SUSAN EVANS NA KONFERENCJI W POLSCE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego wyraża głęboki niepokój, że na konferencję organizowaną przez uznane towarzystwo naukowe zaproszeni zostają goście, których publikacje i wypowiedzi budzą poważne zastrzeżenia merytoryczne i etyczne. Omówienie całości tych zastrzeżeń przekracza ramy naszego oświadczenia. Jednak takie elementy jak unieważnianie dotychczasowego dorobku naukowego i klinicznego związanego z tematem dysforii/niezgodności płciowej, przy równoczesnym głoszeniu tez opartych jedynie na spekulacjach, niezakorzenionych w badaniach, a jedynie, jak można się domyślić, w jednostkowych doświadczeniach klinicznych autorów, stosowanie nieuprawnionych uogólnień (nieczytelne łączenie dzieci i młodzieży w jedną grupę w kontekście możliwych interwencji afirmujących płeć), budowanie modeli zakładających psychopatologiczną lub zakorzenioną w dysfunkcjach proweniencję dysforii płciowej przy równoczesnym sugerowaniu, że takie wyjaśnienia mogą być zastosowane do całej grupy osób doświadczających dysforii płciowej, próby zablokowania wprowadzenia zakazu terapii konwersyjnej osób transpłciowych, stosowanie budzących niepokój porównań (medycznych interwencji afirmujących płeć do lobotomii), budzą nasz niepokój i zastrzeżenia, ponieważ prezentowane będą na konferencji, w której weźmie udział wielu dużo mniej doświadczonych w pracy z osobami doświadczającymi dysforii płciowej Kolegów i Koleżanek.

Mamy świadomość złożoności sytuacji wynikającej z konfliktu wartości, w tym przypadku, prawa do wolności wypowiedzi, będącego jednak w opozycji do powinności powstrzymania zaproszonych osób od głoszenia treści, które przedstawiają zafałszowany obraz rzeczywistości mający potencjalnie krzywdzący wpływ na pacjentów. W związku z powyższym pragniemy wyraźnie podkreślić, że Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, skupiające specjalistów o największym w Polsce doświadczeniu w pracy z problemem dysforii płciowej nie udzieliło i nie udziela rekomendacji dla organizowanego wydarzenia. To organizator – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej – bierze na siebie ciężar odpowiedzialności merytorycznej i etycznej wynikający z własnych decyzji. Równocześnie Polskie Towarzystwo Seksuologiczne stanowczo wzywa swoich członków biorących udział w konferencji do powstrzymania się od głoszenia poglądów, bezzasadnie dewaluujących całość dotychczasowego dorobku naukowego i klinicznego, wspierających tak zwane terapie konwersyjne, sprowadzających transpłciowość, czy nawet samą dysforię płciową do uwarunkowań czysto psychopatologicznych, lekceważących czy umniejszających cierpienie z nią związane, czy stosowania nadmiernych i nieuzasadnionych uogólnień, które skutkować mogą opóźnianiem wdrożenia niezbędnych z punktu widzenia zdrowia, a czasami życia, interwencji afirmujących płeć dla tych osób, które ich niezbędnie potrzebują.