W bieżącym roku kalendarzowym kończy się obecna kadencja władz PTS

Szanowni Państwo,
Drodzy członkowie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego,

W bieżącym roku kalendarzowym kończy się obecna kadencja władz Towarzystwa: Prezesa, Wiceprezesów, Zarządu Głównego, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. 

W związku z brakiem możliwości, z uwagi na stan epidemii, zorganizowania Walnego Zgromadzenia członków towarzystwa ZG PTS zamówił opinię prawną co do zaleceń postępowania przez Towarzystwo w tej sytuacji.

Opinia ta potwierdziła brak możliwości zorganizowania Walnego Zgromadzenia (co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). Jednocześnie w opinii wskazano, że zgodnie z  art. 10 ust 1f ustawy prawo o stowarzyszeniach w sytuacji stanu epidemii kadencja władz stowarzyszeń ulega automatycznemu przedłużeniu do czasu wyboru nowych władz, co powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 60 dni od odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Oznacza to, że mimo braku organizacji Walnego Zgromadzenia kadencje władz PTS ulegają przedłużeniu, co umożliwi bieżące funkcjonowanie Towarzystwa. Wynika z tego także, że konieczne będzie zorganizowanie Walnego Zgromadzenia w ciągu pierwszych 60 dni po ustaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Zarząd Główny PTS