Piąty komunikat na temat specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii

Uprzejmie informujemy, że jest już możliwe ubieganie się o tytuł zawodowy psychoseksuologa. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.599) istnieją dwa sposoby uzyskania tytułu psychoseksuologa:

 1. Ukończenie, w ramach kształcenia podyplomowego, jednolitego szkolenia specjalizacyjnego (trwającego 4 lata) a następnie zdanie egzaminu specjalizacyjnego

 2. Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia z zakresu psychoseksuologii a następnie zdanie egzaminu specjalizacyjnego

Poniżej opisane są aktualne możliwości realizacji obu tych ścieżek.

Ad. I.

Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoseksuologii.

Ilość miejsc szkoleniowych: 16.

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

Od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (postępowanie kwalifikacyjne po złożeniu wniosku trwa od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia)

Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

 • założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w celu dokonywania czynności w tym systemie,
 • potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się do pok. 268 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

wraz z wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów.

Wymagane dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego:

 1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK,
 2. załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
  1. dyplomu ukończenia studiów wyższych,

  2. dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego (np. zaświadczenie o zatrudnieniu),

  3. dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,

  4. zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów oraz postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

Ad. II.

Kryteria uznawania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii zostały zatwierdzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i konsultanta krajowego w dziedzinie seksuologii (znajdują się one w załączeniu do niniejszej wiadomości).

Uznanie dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii pozwala przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego i uzyskać tytuł psychoseksuologa bez ukończenia 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego.

Jeden z wariantów kryteriów uznania dorobku zakłada, że mogą je uzyskać osoby które są psychologami, uzyskały wcześniej certyfikat seksuologa klinicznego PTS i prowadzą udokumentowana działalność kliniczną w obszarze psychoseksuologii w ciągu ostatnich pięciu lat. ZG PTS zachęca wszystkie osoby legitymujące się certyfikatem seksuologa klinicznego PTS do skorzystania z tej drogi. W tym celu należy złożyć, za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wniosek do Ministra Zdrowia o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia. Wnioski te są przekazywane do zaopiniowania Zespołowi Ekspertów. Po zaopiniowaniu wnioski kierowane są do Ministra Zdrowia, który wydaje decyzję o uznaniu dorobku. Decyzja ta umożliwia zarejestrowanie się na egzamin specjalizacyjny a następnie przystąpienie do niego.

Osoby zainteresowane uzyskanie decyzji o uznaniu dorobku powinny:

 1. Ściągnąć ze strony CMKP (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty/) i wypełnić wniosek oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Dołączyć do wniosku:
  1. Kopię dyplomu 5-letnich studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia (lub łącznie kopie dyplomów studiów licencjackich na kierunku psychologia i magisterskich uzupełniających na kierunku psychologia).

  2. Kopię certyfikatu seksuologa klinicznego PTS

  3. Kopie dokumentów złożonych przy ubieganiu się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS (osoby nie posiadające własnej kopi tych dokumentów, które uzyskały certyfikat w ciągu ostatnich 12 lat, mogą uzyskać kopie swoich dokumentów od prof. Marii Beisert).

  4. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności klinicznej w obszarze psychoseksuologii w ciągu ostatnich pięciu lat

 3. Wysłać komplet dokumentów do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Dział Uznawania Kwalifikacji, 01-826 Warszawa, ul. Kleczewska 61/63

Załącznik:

Kryteria uznawania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji w dziedzinie psychoseksuologii