Statut Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.
 
§ 1
 
Stowarzyszenie nosi nazwę - Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, w skrócie PTS, zwane  w statucie - Towarzystwem.
 
§ 2
 

Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Do właściwej realizacji swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3

Siedzibą władz Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

§ 4
 

Towarzystwo ma osobowość prawną.
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.
§ 5

Towarzystwo może powoływać oddziały, na zasadach obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polskie Towarzystwo Seksuologiczne-Warszawa", zaś oddziały Towarzystwa pieczęci podłużnej z napisem „Oddział Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w................." oraz adres.

II. Cele i środki działania.
 
§ 7

Celem Towarzystwa jest:
1)  promocja zdrowia seksualnego,
2)  rozwój seksuologii i polskiej szkoły seksuologicznej,
3)  zachęcanie i wdrażanie członków towarzystwa do pracy naukowej i społecznej,
4)  czuwanie nad wysokim poziomem etycznym i zawodowym członków Towarzystwa,
5)  nawiązywanie i utrzymywanie łączności z towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
6)  popularyzowanie wiedzy seksuologicznej

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo prowadzi działalność poprzez:
1)  istniejące placówki lecznictwa seksuologicznego, Instytut Seksuologii PTS oraz kadrę naukową i specjalistów klinicznych,
2)  współdziałanie w dokształcaniu w zakresie seksuologii lekarzy seksuologów, innych lekarzy i specjalistów pokrewnych dziedzin nauki,
3)  wydawanie czasopisma – organu Towarzystwa,
4)  prowadzenie różnych form szkolenia,
5)  organizowanie zjazdów i konferencji naukowych,
6)  współpraca z instytucjami centralnymi i regionalnymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia seksualnego oraz statusu zawodowego seksuologa.

§ 9

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
 
§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.  członków rzeczywistych,
2.  członków honorowych,
3.  członków wspierających.

§ 11

Członkiem rzeczywistym może zostać lekarz. Członkiem może zostać także osoba nie będącą lekarzem, posiadająca odpowiednie kwalifikacje naukowe bądź kliniczne, pracująca w zakresie bliskim seksuologii i posiadająca odpowiednie kwalifikacje naukowe. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny zwykłą większością głosów.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba, której Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego nada tę godność w uznaniu zasług, poniesionych w toku wieloletniej działalności. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków wymaga większości 2/3 głosów członków lub delegatów obecnych na zebraniu. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.

§ 13

Członkowie rzeczywiści opłacają składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14

1.  Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym.
2.  Z członkostwem wspierającym związane są określone świadczenia pieniężne na rzecz Towarzystwa uzgodnione przez Zarząd.

§ 15

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje decyzją Zarządu Głównego:
1.  na własne żądanie członka, zgłoszone na piśmie, lub w przypadku śmierci członka,
2.  w razie niezapłacenia składek członkowskich za cały rok pomimo pisemnego upomnienia,
3.  na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 
Członek skreślony z powodu niezapłacenia składek może być przyjęty ponownie na zasadach ogólnych po uregulowaniu zaległych składek. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd Główny zwykłą większością głosów. 
Osoba skreślona z listy członków Towarzystwa może odwołać się od decyzji Zarządu Głównego do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 16

Członek może być zawieszony w prawach członka decyzją Sądu Koleżeńskiego.

§ 17

Członkowie PTS mają prawo:
1)  uczestniczyć w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu,
2)  uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
3)  do korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
4)  do czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, iż członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.

§ 18

Członkowie Towarzystwa są obowiązani:
1)  brać udział w realizowaniu celów PTS oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i instrukcji władz Towarzystwa,
2)  opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie członków, na wniosek Zarządu Głównego.

§ 19

Członkowie Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
 

IV. Wadze Towarzystwa
 
§ 20

1.  Władzami Towarzystwa są:
-  Walne Zgromadzenie Członków,
-  Zarząd Główny,
-  Główna Komisja Rewizyjna,
-  Sąd Koleżeński.
-   

V. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
 
§ 21

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zgromadzenia  są zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 22

Zwyczajne Zgromadzenie Członków odbywa się co cztery lata w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Główny.

§ 23

O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd Główny powinien przynajmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić pisemnie członków  z podaniem proponowanego porządku dziennego. Jeżeli liczba członków PTS przekroczy 120, Zgromadzenie Członków może być zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami podanymi w zawiadomieniu.

§ 24

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z prawem głosu decydującego delegaci wybierani każdorazowo przez Walne Zebrania Członków Oddziałów. Ilość delegatów ustala się w proporcji 1 delegat na 5 członków. Kadencja delegatów trwa 4 lata.

§ 25

1.  Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu Głównego. Następnie następuje wybór  przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
2.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  a.  wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  b.  rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  c.  udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,
  d.  nadawanie godności członka honorowego
  e.  uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  f.  rozstrzyganie w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,
  g.   rozstrzyganie w sprawach odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
h.  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
 i. uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa,
j.  podejmowanie uchwały w sprawach rozwiązania Towarzystwa.
3.  Wnioski zgłaszane do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Członków lub delegatów powinny być złożone do Zarządu Głównego przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 26

Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

§ 27

Uzupełnienie składu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania ich kadencji odbywa się poprzez dokooptowanie członków rzeczywistych, którzy uzyskali najwięcej głosów w trakcie wyborów na Walnym Zgromadzeniu Członków. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 28

Walne Zgromadzenie może się odbyć, jeżeli weźmie w nim udział:
  a.  w pierwszym terminie - nie mniej niż 2/3 uprawnionych do głosowania,
  b.  w drugim terminie, po upływie 15 minut, bez względu na ilość członków uprawnionych do glosowania.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Osobą uprawnioną do głosowania jest członek PTS mający opłacone składki.

§ 29

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane.
Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia.

§ 30

1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny:
a.  z własnej inicjatywy,
b.  na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c.  na żądanie co najmniej 20%  członków Towarzystwa.
2.  W przypadku wymienionym w pkt. b Zarząd Główny powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 90 dni od zgłoszenia żądania, z umieszczeniem na porządku obrad sprawy określone w żądaniu.

 
VI. Zarząd Główny Towarzystwa
 
§ 31

1.  W skład Zarządu Głównego wchodzą:
  a.  prezes,
  b.  dwóch wiceprezesów,
  c.  sekretarz,
  d.  skarbnik,
  e.  naczelny redaktor czasopisma - organu Towarzystwa,
  f.  pięciu członków Zarządu.
2.  Wybór prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
3.  W wypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika lub redaktora naczelnego pisma – Zarząd Główny dokonuje wyboru na wakujące stanowisko spośród swoich członków. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego w trakcie kadencji odbywa się poprzez dokooptowanie członków, którzy uzyskali najwięcej głosów w trakcie wyborów na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4.  Ustępujący Zarząd Główny powinien najpóźniej w ciągu 60 dni od daty Walnego Zgromadzenia Członków przekazać protokolarnie nowo wybranemu Zarządowi Głównemu wszelkie akta i majątek Towarzystwa.

§ 32

Zarząd Główny może wybrać spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego, którego skład, zadania i kompetencje określi regulamin pracy zarządu uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Prezydium Zarządu Głównego obraduje pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego z tym, iż jego postanowienia wymagają akceptacji w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 33

Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:
1)  reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
2)  zarządzanie majątkiem Towarzystwa, przyjmowanie darowizn i zapisów, zawieranie umów w imieniu Towarzystwa, sporządzanie sprawozdania budżetowego i planu finansowego oraz podejmowanie uchwał, co do zaciągania przez Towarzystwo zobowiązań majątkowych; w miarę potrzeb i możliwości finansowych Zarząd Główny może angażować pracowników za wynagrodzeniem;
3)  organizowanie i rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa, Sekcji Naukowych i Komisji Naukowych oraz sprawowanie opieki i kontroli nad ich działalnością i poziomem a także uchwalenie regulaminów sekcji naukowych;
4)  wybieranie Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma-organu Towarzystwa i kierowanie nim;
5)  nadawanie Certyfikatu Seksuologa Klinicznego zgodnie z regulaminem przyjętym odrębną uchwałą; 
6)  wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych przy pomocy powołanych w tym celu Komisji i sporządzanie sprawozdań naukowych oraz projektowanie działalności naukowej, ogłaszanie konkursów;
7)  ustalanie terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia Członków, jak również tematów głównych Walnego Zgromadzenia Członków oraz ich sprawozdawców; powoływanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz wybór Komisji Naukowej dla oceny zgłoszonych wykładowców dla zatwierdzenia programu;
8)  współpraca z instytucjami kierującymi służbą zdrowia;
9)  ustalanie zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych międzynarodowych oraz wybór przedstawicieli Towarzystwa do międzynarodowych organów seksuologicznych;
10)  przyjmowanie nowych członków;
11)  skreślanie z listy członków Towarzystwa w przypadkach przewidzianych §15;
12)  uchwalanie wniosku o nadanie godności członków honorowych. Uchwalenie wniosku o nadanie godności członka honorowego wymaga jednomyślności przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Głównego.

§ 34

1.  Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się co najmniej 3 razy do roku. Posiedzenia Zarządu Głównego są prawomocne, o ile bierze w nich udział co najmniej połowa członków, w tej liczbie prezes, względnie wiceprezes.
2.  O ile przepisy niniejszego statutu, dla poszczególnych spraw nie przewidują odmiennych warunków uchwalania uchwał – uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Na żądanie choćby jednego członka Zarządu Głównego obowiązuje głosowanie tajne.
3.  Zarząd Główny ma prawo zaproszenia na swe posiedzenia osoby z poza Zarządu, których obecność uzna za potrzebną z głosem doradczym.
4.  Protokoły z zebrań Zarządu podpisuje prezes i sekretarz.

§ 35

Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
 

VII. Główna Komisja Rewizyjna.
 
§ 36

1.  Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków, wybieranych na Walnym Zgromadzeniu członków. Sprawdza ona księgi, dokumenty oraz zasoby finansowe Towarzystwa i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.
Główna Komisja Rewizyjna co najmniej raz do roku dokonuje sprawdzenia gospodarki finansowej Towarzystwa, przy czym może w tym celu raz w okresie kadencji Zarządu Głównego angażować do pomocy rzeczoznawcę w zakresie księgowości, za wynagrodzeniem, na koszt Towarzystwa.
Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu. Komisja kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
2.  Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być:
-  członkiem Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
-  być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji  wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określony w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz.U. Nr 26, poz.306 ze zm./.

VIII. Sąd Koleżeński.
 
§ 37

1.  Sąd Koleżeński:
a.  składa się z Przewodniczącego i dwóch członków,
b.  rozpatruje sprawy wynikłe na skutek postępowania członków sprzecznego z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi,
c.  rozstrzyga spory dotyczące naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa bądź działania na szkodę Towarzystwa.
2.  Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.

§ 38

1.  Sąd Koleżeński stosuje następujące Kary:
a.  upomnienia,
b.  naganę
c.  zawieszenia w prawach członka na czas od 1/2 roku do 1 roku,
d.  wnioskowania o skreślenie z listy członków Towarzystwa.
2.  Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności orzeczeń niezbędna jest obecność 2/3 składu Sądu. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje ukaranemu odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.

IX. Oddziały Towarzystwa.
 
   § 39

1.  Zarząd Główny tworzy i rozwiązuje Oddziały Towarzystwa uchwałą podjętą większością 2/3 głosów członków Zarządu Głównego.
2.  Oddział Towarzystwa może zostać utworzony jeżeli na danym terenie działa co najmniej 10 członków Towarzystwa.
3.  Oddział Towarzystwa może zostać rozwiązany jeżeli działalność jego jest sprzeczna ze statutem Towarzystwa pomimo pisemnego zgłoszenia przez Zarząd Główny zastrzeżeń w tym zakresie lub o ile liczba członków Towarzystwa działająca na danym terenie zmniejszy się poniżej 10.
4.  Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej oraz działają na podstawie niniejszego statutu.
5.  Struktura  organizacyjna Oddziału Towarzystwa winna zawierać co najmniej zarząd Oddziału oraz może przewidywać inne organy odpowiednie do organów statutowych Towarzystwa utworzone przez Oddział.
6.  Oddział Towarzystwa powiadamia Zarząd Główny o swej strukturze organizacyjnej, osobach pełniących w niej funkcje oraz o wszelkich zmianach w powyższym zakresie.

 
X Sekcje Naukowe.
 
§ 40

1.  Sekcje Naukowe Towarzystwa mogą być tworzone przez członków PTS skupionych wokół szczególnej dziedziny: dla psychologów, pedagogów i innych członków Towarzystwa nie będących lekarzami a także dla członków Towarzystwa będących przedstawicielami samodzielnych dyscyplin naukowych z dziedziny seksuologii.
2.  Przewodniczący Sekcji Naukowej lub wytypowany przez niego członek Sekcji Naukowej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 
XI Komisje Naukowe.
 
§ 41

Zarząd Główny może ustanowić komisje naukowe dla opracowania zagadnień, niewymagających organizowania Sekcji Naukowych.

§ 42

Komisja Składa się z przewodniczącego, sekretarza i członków wybieranych i odwoływanych przez Zarząd Główny zwykłą większością głosów. Komisje składają sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu w terminie przezeń ustalonym.

 
XII Majątek Towarzystwa.
 
§ 43

Majątek Towarzystwa składa się:
1)  ze składek członkowskich;
2)  z opłat wniesionych przez osoby ubiegające się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego;
3)  z dochodów majątku ruchomego i nieruchomego;
4)  z subwencji i dotacji;
5)  z wpisowego, opłacanego za udział w Zjazdach, Konferencjach i innych formach szkolenia.

§ 44

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego uprawnionych odrębną uchwałą.

XIII Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.
 
§ 45

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętego większością głosów.

§ 44

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej większością 2/3 głosów obecnych. 
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa również sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Walne Zgromadzenie Członków
  25 października 2003 r.