Regulamin konkursu plakatów odbywających się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Seksuologia Współczesna

 1. W konkursie plakatów przewidujemy nagrody książkowe dla autorów trzech najlepszych plakatów wyłonionych przez Komitet Naukowy konferencji oraz autorów trzech najlepszych plakatów wyłonionych przez publiczność – uczestników konferencji (w sumie 6 nagród).

 2. Za przebieg konkursu plakatów odpowiada prowadzący sesję plakatową, we współpracy z Komitetem Naukowym i Organizacyjnym Konferencji.

 3. Komitet Naukowy konferencji, dokonując oceny plakatów, będzie brał pod uwagę: oryginalność zaprezentowanego zagadnienia, rzetelność naukową prezentacji oraz jej komunikatywność.

 4. W głosowaniu publiczności na najlepszy plakat mogą wziąć udział wszyscy bierni uczestnicy Konferencji, którzy wnieśli opłatę konferencyjną oraz prelegenci. Z głosowania są wyłączone osoby prezentujące swoje plakaty w trakcie sesji posterowej.

 5. Każdy uczestnik może oddać jeden głos, na jeden plakat.

 6. Oddanie głosu odbędzie się poprzez wpisanie numeru wybranego przez siebie plakatu na odwrocie karty do głosowania opatrzonej napisem: Karta do głosowania w konkursie plakatów. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Seksuologia Współczesna”. Każdy z uczestników konferencji otrzyma jedną kartę do głosowania w trakcie rejestracji na konferencję.

 7. Komitet Naukowy Konferencji rekomenduje, by w głosowaniu publiczności uczestnicy konferencji kierowali się następującymi kryteriami: poziomem merytorycznym (wagą lub nowością zaprezentowanych treści), poziomem metodologicznym (osadzeniem we współczesnej wiedzy seksuologicznej, zgodnością analiz z metodą naukową właściwą dla dziedziny) i estetyką wykonania.

 8. Wskazanie na karcie do głosowania więcej niż jednego plakatu spowoduje uznanie głosu za nieważny.

 9. Głosowanie w konkursie plakatów odbędzie się w niedzielę, tj. 24 października 2019r., w godzinach 9.00 – 10.30. Głosy oddane po upływie tego czasu będą uznane za nieważne.

 10. Głos będzie można oddać wrzucając swoją kartę do głosowania do jednej z dwóch urn. Jedna urna znajdować się będzie przy stanowisku rejestracyjnym, w holu konferencyjnym. Druga urna będzie przy wejściu na salę Konferencyjną.

 11. Komisja zbierająca oceny Komitetu Naukowego oraz głosy publiczności sporządzi pisemne sprawozdanie z przebiegu procedury liczenia głosów. Sprawozdanie będzie zawierać informacje o tym, ile głosów otrzymał każdy z plakatów, a załącznikiem do niego są głosy (Karty do głosowania) oddane przez uczestników.

 12. W sytuacji, gdy dwa plakaty otrzymają taką samą liczbę głosów, zajmą miejsce konkursowe ex aequo i oba otrzymają nagrodę książkową.

 13. Nagrodę książkową otrzymuje autor lub autorzy plakatu, którzy zarejestrowali się, wnieśli opłatę konferencyjną i uczestniczą w Konferencji.