Regulamin konferencji

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Jubileusz XXX-lecia

Wydarzenie online (Warszawa), 22-23.04.2022

Regulamin Konferencji

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Jubileusz XXX-lecia odbywa się w dniach 22-23.04.2022 w formie zdalnej za pomocą platformy przygotowanej przez Organizatora: http://konferencjapts.pl/

1.2 Organizatorem Konferencji jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego z siedzibą w Warszawie ul. Marymonckiej 34.

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Organizatora i wszystkich uczestników konferencji. Zgłoszenie udziału w konferencji jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

1.4 Uczestnikami Konferencji są seksuolodzy, psycholodzy, psychoterapeuci, lekarze, pedagodzy, socjologowie, prawnicy i inne osoby zainteresowane tematyką seksuologii, w tym studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i członkowie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, którzy zgłoszą swój udział w konferencji.

1.5 W ramach Konferencji odbędą się wykłady, sesja plakatowa oraz warsztaty.

1.6 Informacje dotyczące Konferencji są umieszczane na stronach internetowych: http://konferencjapts.pl/, pts-seksuologia.pl, oraz na facebooku Podyplomowych Studiów Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia, adres e-mail do kontaktów: zgloszenia@pts-seksuologia.pl.

 1. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa.

2.1 Warunkiem udziału w konferencji jest:

2.1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych wymienionych w punkcie 1.6 oraz na facebooku Podyplomowych Studiów Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia.

2.1.2 Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.

2.1.2.1. Opłata podstawowa: 300 zł (do 14.03) / 350 zł (do 11.04).

2.1.2.2. Opłaty zniżkowe:

 • Członkowie_inie PTS: 150 zł (do 14.03) / 200zł (do11.04)
 • Doktoranci_tki: 100 zł (do14.03) / 150 zł (do 11.04)
 • Studenci_tki: 100 zł (do 14.03) / 150 zł (do 11.04)

2.1.2.3. Dla członków i członkiń Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego udział w warsztatach jest bezpłatny.* Dla reszty osób opłata za uczestnictwo w warsztacie konferencyjnym wynosi 100 zł.

2.1.2.4. Warunkiem uzyskania zniżki przysługującej członkom/członkiniom PTS jest bieżące uregulowanie składki członkowskiej (włącznie z rokiem 2022).

2.1.2.5.Warunkiem uzyskania zniżki doktoranckiej i studenckiej jest przesłanie skanu legitymacji na adres mailowy: zgloszenia@pts-seksuologia.pl.

2.2 Opłatę za konferencję należy przesłać na konto Organizatora wg opłat wymienionych w punkcie 2.1.2.

2.3 Polskie Towarzystwo Seksuologiczne nie jest podmiotem gospodarczym, dlatego nie wystawia faktur VAT za udział w konferencji. W ramach potwierdzenia wpłat Współorganizator wystawia Rachunek Uproszczony.

2.4 Uczestnikami Konferencji są osoby, które prezentują wystąpienia lub plakaty na dany temat oraz takie, które nie zaprezentują plakatu.

2.5 Uczestnikiem, który przedstawi plakat na dany temat jest osoba, która:

 • uczestniczy w sesji plakatowej z własnym posterem,
 • zgłosiła temat plakatu, wraz z abstraktem, do dnia 14.02.2022 za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w punkcie 1.6;
 • została zakwalifikowana przez Komitet Organizacyjny i Naukowy w wyniku czego została o tym fakcie poinformowana drogą elektroniczną.
 • dokonała opłaty za udział w konferencji do dnia 11.04.2022;

2.6 Uczestnikiem, który nie przedstawi plakatu na dany temat jest osoba, która:

 • uczestniczy w wykładach i sesji plakatowej bez własnego plakatu;
 • zgłosiła swoje Uczestnictwo do 11.04.2022r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach wymienionych w punkcie 1.6;
 • dokonała opłaty za udział w konferencji do dnia 11.04.2022;

2.7 Każdy Uczestnik otrzyma mailowo zaświadczenie udziału w Konferencji. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na Konferencji po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w terminie wskazanym w punktach 2.5 i 2.6.

2.8 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminie określonym w punktach 2.5 i 2.6 oraz lub jest członkiem PTS i nie uiścił zaległych składek członkowskich a korzysta z obniżonej opłaty konferencyjnej dla członków PTS z opłaconymi składkami.

2.9 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 11.04.2022. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości skorzystania z pełnej oferty Konferencji.

2.10 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.

2.11 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot:

 • Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 60-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji, Organizator, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 15% wartości całości opłaty.
 • Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 60-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później, a zarazem wcześniej niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji, Organizator ma zatrzymuje 50% wartości całości opłaty.
 • W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później, Organizator zatrzymuje całą otrzymaną wpłatę.

2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

 1. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas konferencji

3.1. Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas Konferencji, pod warunkiem, że Uczestnicy są o tym poinformowani a działania te zostały wcześniej zaakceptowane przez Organizatora.

3.2. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i społeczne.

3.3. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób biorących udział w Konferencji.

 1. Ceny i warunki płatności

4.1 Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronach internetowych wymienionych w punkcie 1.6 oraz w niniejszym regulaminie w punkcie 2.

4.2 Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z Uczestnictwem w Konferencji. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.

 1. Reklamacje

5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

5.2 Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 1. Postanowienia końcowe

6.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.

6.3 W przypadku wystąpienia sporów między Organizatorem i Uczestnikami zobowiązują się oni do dążenia do polubownego rozwiązania. Jeśli to okaże się niemożliwe właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze stron internetowych wymienionych w punkcie 1.6 oraz poprzez link zamieszczony na facebooku Podyplomowych Studiów Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Polskie Towarzystwo Seksuologiczne informuje, iż Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie: http://pts-seksuologia.pl/images/pts-rodo.pdf

6.7 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

6.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie