Polski projekt rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym – perspektywa specjalistów ds. zdrowia psychicznego

Przedmiotem obrad Sejmu RP jest obecnie1 projekt Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (zwanej dalej Ustawą). Druk Sejmu VIII kadencji nr 1892 zawiera projekt Ustawy wraz z uzasadnieniem i projektami aktów wykonawczych oraz uzasadnień tych aktów, a druk nr 3303 zawiera sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka wraz z tekstem Ustawy po poprawkach – jest to jego aktualna wersja. Ustawa, dla osiągnięcia celu wyrażonego w jej nazwie, wprowadza trzy szczególne środki ochrony wymienione w art. 3 Ustawy: 1) rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym (zwany dalej Rejestrem), 2) obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, 3) określenie miejsc szczególnego zagrożenia przestępczością seksualną. Podstawowe znaczenie ma środek wskazany w punkcie pierwszym, pozostałe dwa dotyczą przede wszystkim szczególnych sposobów wykorzystania danych zawartych w Rejestrze.

Czytaj artykuł