Postępy seksuologii sądowej - rola biegłego seksuologa w procesie kontradyktoryjnym

Sekcja Seksuologii Sądowej Polskiego

Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie

Ośrodek Ekspertyz Sądowych MEDiSON w Koszalinie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie

Zapraszają do udziału w IV Konferencji Naukowej na temat:

 

"Postępy seksuologii sądowej - rola biegłego seksuologa w procesie kontradyktoryjnym"

która odbędzie się w dniach 22-24 maja 2015 roku w Ustce

Miejsce konferencji: OKW „POSEJDON”, ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka
Udział w konferencji gwarantuje uzyskanie 15 punktów edukacyjnych.

Przygotowanie prezentacji:

W trakcie Konferencji przewiduje się wystąpienia w formie referatów, krótkich prezentacji posterowych oraz dyskusję.

Czas prezentacji: 15 min + 5 min na dyskusję.

Miejsce konferencji: OKW „POSEJDON”, ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka

Udział w konferencji gwarantuje uzyskanie 15 punktów edukacyjnych.

 

Rejestracji uczestników należy dokonywać na formularzu – Karta uczestnictwa (pobierz), czytelnie wypełniony i podpisany (skan) formularz należy wysłać na adres e-mail: konferencja.postepy@gmail.com

Zgłoszenia tematów wraz z streszczeniami wystąpień są przyjmowane do dnia 13.04.2015r. na adres: dr Wiesław Czernikiewicz: wieslawczernikiewicz@gmail.com

 

 

Opłata konferencyjna wniesiona do dnia 30.04.2015r. wynosi:

  1. dla członków Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, którzy uregulowali składki członkowskie - 350 zł. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia płatności składek do PTS,

  2. dla pozostałych uczestników - 550 zł,

  3. opłata za wyżywienie, zakwaterowanie i udział w imprezach towarzyszących 450 zł

  4. opłata za udział w Konferencji dla studentów (po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej) - 150 zł, bez wyżywienia, zakwaterowania i udziału w imprezach towarzyszących.

Całkowity koszt konferencji wynosi: 

 

Dla członków PTS
(opłacona składka)

Dla uczestników
niezrzeszonych
w PTS

Dla studentów
(ważna legitymacja studencka)

Opłata konferencyjna

350 zł

550 zł

150 zł

Wyżywienie zakwaterowanie Imprezy towarzyszące

450 zł

450 zł

450 zł

RAZEM:

800 zł

1000 zł

600 zł

Opłata konferencyjna wniesiona po dniu 30.04.2015 r. wzrasta o 100 zł.

Wniesienie opłaty na rachunek bankowy i przesłanie Karty uczestnictwa skutkuje rejestracją uczestnika. Wymagane jest zachowanie dowodu wpłaty. Termin rejestracji uczestników upływa w dniu 30 kwietnia 2015 roku. 

 

Komitet Naukowy 
dr Wiesław Czernikiewicz – przewodniczący
prof. dr hab. Zbigniew Lew – Starowicz
prof. dr hab. Maria Beisert

dr hab. Michał Lew - Starowicz
dr Andrzej Depko
dr Dorota Kalka
dr Halyna Tkachenko
dr Stanisław Dorosz
dr Sławomir Jakima
dr Silvia Gherasim
dr Marina Lopushanskaya

Komitet Organizacyjny 
dr Stanisław Dorosz -  przewodniczący

dr Wiesław Czernikiewicz
mgr Mirosława Jagodzińska
dr Halyna Tkachenko
mgr Dorota Baran
mgr Anna Hebenstreit – Maruszewska
mgr Iwona Mrozowicz
mgr Monika Muzyka
mgr Arkadiusz Jorman
mgr Grzegorz Matuszewski

 

Program konferencji

Piątek – 22.05.2015 r.
15:00 – 15:30 OTWARCIE KONFERENCJI
15:30 – 17:45 - I SESJA
15:30 – 16:15  Postępowanie procesowe kontradyktoryjne z perspektywy sędziego – Sędzia.
16:15 – 17:00 Postępowanie procesowe kontradyktoryjne z perspektywy prokuratora – Prokurator.
17:00 – 17:45 Postępowanie procesowe kontradyktoryjne z perspektywy adwokata – Adwokat.
Ok. 18:30  – Kolacja „na galeonie”

Sobota – 23.05.2015 r.
09:00 – 12:00 – II SESJA
09:00 – 09:30 Niepoczytalność u preferencyjnych sprawców czynów pedofilnych. Zbigniew Lew – Starowicz
09:30 – 10:00  Niedojrzałość psychoseksualna jako kategoria diagnostyczna w opiniowaniu psychologiczno – seksuologicznym. Maria Beisert, Szymańska – Pytlińska, M.
10:00 – 10:30 Rola informacji z akt sprawy w opiniowaniu sądowo – seksuologicznym. Filip Szumski,  Szymańska D.
10:30 – 11:00 Spotkanie z ekshibicjonistą – Kto i jak go doświadcza? Krzysztof Kasparek, Filip Szumski.
11:00 – 11:30 Działalność orzecznicza Krajowego Ośrodka Seksuologii Sądowej w zakresie wydawania opinii sądowych psychiatryczno - seksuologicznych. Ryszard Wardeński
11:30 – 12:00 Działalność KOSS w odniesieniu do postępowania sądowego związanego ze wskazaniem miejsca leczenia seksuologicznego sprawców czynów przeciwko wolności seksualnej na podstawie art. 95a KK. Ryszard Wardeński
12:00 – 12:30  Raptofilia – kontrowersje diagnostyczne i terminologiczne. Andrzej Depko, Aleksandra Krasowska, Sylwia Jędrzejewska
12:30 – 14:00 – III SESJA
12:30 – 13:00 Biologiczne aspekty funkcjonowania pamięci a opiniowanie dziecka z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego. Janina Sabat
13:00 – 13:30 Standardy edytorskie opinii seksuologicznej dla wymiaru sprawiedliwości. Wiesław Czernikiewicz, Stanisław Dorosz, Dorota Baran 
13:30 – 14:00 Kwalifikacja kliniczna zgwałceń w odniesieniu do klasyfikacji DSM V.  Wiesław Czernikiewicz, Stanisław Dorosz, Dorota Baran
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 18:00  Warsztaty: Przebieg procesu kontradyktoryjnego z udziałem Sędziego, Prokuratora, Obrońcy i zespołów biegłych.
18:00 – 18:30  Dyskusja
ok. 20.00 - Bankiet

Niedziela – 24.05.2015 r.

09:00 – 10:00 Clinical and epidemiological aspects of forensic psychiatric standards of practice in Republic of Moldova. Silvia Gherasim, Larisa Spinei, Mihail Hotineanu ,,Legal and criminal regulatory developments in Moldova of sexual abuse against women in domestic violence: aspects of comparative law” Vitalie Ionascu
10:00 -12:00  Warsztaty: Prowadzący Andrzej Depko, Opiniowanie seksuologiczne w sprawach zgwałceń. 
12:00  Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od siebie niezależnych.

 

Sekcja Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie

serdecznie zapraszają

do udziału w Konferencji Interdyscyplinarnej

„Stres i trauma a zdrowie seksualne człowieka”

która odbędzie się w dniach 18 - 20 września 2015 roku
w Siedzibie Wydziału Zamiejscowego SWPS 
przy ul. Polnej 16/20

Udział w Konferencji będzie punktowany dla osób ubiegających się o certyfikat seksuologa klinicznego. 
15 punktów za udział bierny
30 dodatkowych punktów za udział czynny (wystąpienie, poster)
Łącznie za udział w Konferencji można więc uzyskać 45 punktów do certyfikatu seksuologa klinicznego.

Dla Członków Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym mających uregulowane aktualne składki członkowskie przewidziane są zniżki w opłacie konferencyjnej.

Szczegółowe informacje o Konferencji, formularz zgłoszeniowy i zestawienie opłat konferencyjnych znajduje się na stronie internetowej

www.konferencjasopot.pl

Termin nadsyłania abstraktów wystąpień i posterów upływa z dniem 30 maja 2015 roku,
zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 24 maja (1szy termin płatności) lub 21 czerwca 2015 roku (2gi termin płatności)

Celem konferencji jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym promowania zdrowia seksualnego i zapobiegania konsekwencjom psychologicznym urazów na tle seksualnym. Specjaliści będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi doniesieniami z badań dotyczących seksualności człowieka oraz stresu związanego z chorobami somatycznymi i psychosomatycznymi, a także poznać nowe metody terapeutyczne i diagnostyczne. Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki i medycyny. 

Wykład Inauguracyjny pt. „Rola stresu w klinice zaburzeń seksualnych” wygłosi prof. dr hab Zbigniew Lew- Starowicz.

Wśród zaproszonych Prelegentów znajdują się ponadto:


Prof. dr hab. Maria Beisert
Prof dr hab Maria Lis- Turlejska
Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski
Dr hab. n med. Michał Lew – Starowicz
Dr n med. Andrzej Depko
Dr n med. Wiesław Czernikiewicz
Dr hab. Krystyna Drat – Ruszczak, prof. SWPS
Dr Stanisław Dorosz


Serdecznie zapraszamy do udziału w Wydarzeniu